HomeVaranasi 2013Varanasi and Tamil Nadu 2013Meeting my GuruTo the Source of the GangesTamil Nadu 2003Tamil Nadu 2005

In the Kolli HIlls
dkollihills.jpg

Bramachari Tapasyananda
bramacharitapasyanandaatchennai.jpg

Chidambaram temple bath
nNatarajbathandgopuram.jpg


Ashram yoga class
yogaclassatashram2003.jpg

Chennai - fishermens` beach
Chennaifishermensbeach.jpg

Chidambaram - temple gopuram
Chidambaramgopuram.jpg

Ashram - Shiv lingam
shivlingamatashram.jpg


With Swami Pranavananda
shivwithswamip.jpg

Derek / Swami Shiv Giri
2003hivgirineararunachala.jpg

Shiv Lingam - Chidambaram
shivlingam.jpg